2017, Mem 4, 130 x 130 cm.jpg

Mem 4

2017
130 x 130 cm