2017, Mem 3, 130 x 130 cm.jpg

Mem 3

2017
130 x 130 cm