2017, Mem 2, 130 x 130 cm.jpg

Mem 2

2017
130 x 130 cm