2017, Mem 1, 130 x 130 cm.jpg

Mem 1

2017
130 x 130 cm